Accessibility Tools

Σχετικά

 • Το έργο LEADER AI θα αναπτύξει μια εργαλειοθήκη με πρακτικές οδηγίες, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε σενάρια και μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με ψηφιακές πηγές, για να βοηθήσει τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενσωματώσουν εργαλεία ανάλυσης μαθησιακών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για εξατομικευμένη μάθηση.

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές των παραδοτέων ενώ θα σχηματιστεί μια συμβουλευτική επιτροπή. Η κοινοπραξία θα οργανώσει προωθητικές δράσεις και εκδηλώσεις, καθώς και ένα τελικό συνέδριο για διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

 • Το LEADER AI αποσκοπεί στο να καλύψει την ανάγκη για αποτελεσματική ψηφιακή μάθηση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις δυνατότητες και δεξιότητες των φοιτητών/τριών, μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών.

  Το έργο έχει ως στόχο να:

  • ευαισθητοποιήσει σχετικά με τον ρόλο της ανάλυσης μαθησιακών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στη εξατομίκευση της μάθησης, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • καλλιεργήσει τις ψηφιακές και παιδαγωγικές δεξιότητες του προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. προσωπικού ηγεσίας, διδασκαλίας, υποστήριξης, έρευνας και σχεδιασμού μάθησης) για εξατομίκευση της μάθηση μέσα από εργαλεία ανάλυσης μαθησιακών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.
  • αναπτύξει πρακτικές πηγές για την υιοθέτηση τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων (εργαλεία οπτικοποίησης) και τεχνητής νοημοσύνης για εξατομίκευση της μάθησης, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • ενισχύσει την παροχή ευκαιριών για ποιοτική ψηφιακή μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ενσωμάτωση τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων (εργαλεία οπτικοποίησης) και τεχνητής νοημοσύνης για την εξατομίκευση της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και της υποστήριξης.
  • πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) και επίδειξη εργαλείων
  • Εκπαιδευτικο πρόγραμμα βασισμένο σε σενάρια, με πιλοτική εφαρμογή, για την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων 
  • E-learning platform with MOOC, tutorials, and in-action demo of tools
  • γενική ευαισθητοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σχετικά με τον ρόλο της ανάλυσης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση
  • σύσταση ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής για το έργο
 • Το LEADER AI υποστηρίζει μια συμμετοχική μεθοδολογία με τη σύσταση επιτροπής από εμπλεκόμενους στον χώρο της εκπαιδευσης, όπως προσωπικού ηγεσίας, διδασκαλίας, υποστήριξης, έρευνας, σχεδιασμού μάθησης και εκπαιδευτικών τεχνολόγων. Εκτός από την άμεση συσχέτισή του με τον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το έργο θα δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ διαφόρων τομέων σχετικών με την εκπαίδευση.

  Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν μέσω του έργου θα υποστηρίζουν και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των ομάδων-στόχων. Έχοντας ως υπόβαθρο μια αποτελεσματική ερευνητική μεθοδολογία, η αρχική αξιολόγηση των αναγκών των ομάδων-στόχων θα υποδείξει τις υφιστάμενες προκλήσεις και ανάγκες τους, τις οποίες το έργο θα καλύψει. Αυτό θα βοηθήσει την κοινοπραξία να παράγει καινοτόμες και εξατομικευμένες πηγές,  συμπεριλαμβανομένης μιας εργαλειοθήκης που περιλαμβάνει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως ένα πλαίσιο μαθησιακού σχεδιασμού και λίστα κριτηρίων για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τα οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει η ομάδα -στόχου.

  Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω σεναρίων, που βασίζεται στην αυθεντική μάθηση, και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, με το MOOC, θα βοηθήσουν το προσωπικό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αναπτύξει τις αντίστοιχες παιδαγωγικές και ψηφιακές δεξιότητες  για την εξατομίκευση της μάθησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων.

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε συμφωνία  με τις απαιτήσεις της ενδοϋπηρεσιακής επαγγελματικής ανάπτυξης, θα περιλαμβάνει πρακτικές δραστηριότητες σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων ανοικτού κώδικα και μελέτες περιπτώσεων. Επιπλέον, η επίδειξη ψηφιακών εργαλείων στην πλατφόρμα, μπορεί να βοηθήσει το διδακτικό προσωπικό στην καθημερινή πρακτική του.

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2022-1-CY01-KA220-HED-000086763

Copyright © | Privacy policy