Accessibility Tools

 • en
 • pt
 • ro
 • el
 • et

  Veel

  • LEADER AI arendab praktiliste juhiste, stsenaariumipõhise koolituse ja interaktiivse e-õppe platvormiga tööriistakomplekti digitaalsete ressurssidega selle kohta, kuidas kõrgkoolid saavad tehisintellekti-põhiseid ja andmepõhiseid tööriistu ja lähenemisviise kasutada personaliseeritud juhendamiseks.

   Neid tegevusi piloteeritakse ja projekti edukuse toetamiseks luuakse partneritest komitee. Reklaamtegevused, üritused ja projekti lõpuüritusena toimuv Euroopa konverents aitavad projekti tulemusi levitada.

  • LEADER AI eesmärk on arenenud tehnoloogiate õige rakendamise kaudu pakkuda välja lahendusi tõhusaks digitaalse õppimise toetamiseks kõrghariduses, et see vastaks õppijate vajadustele, tugevustele ja oskustele.

   Projekti konkreetseteks eesmärkideks on:

   • tõsta teadlikkust õpianalüütika (LA) ja tehisintellekti (AI) rollist kõrghariduses personaliseeritud õppe kontekstis, arvestades eetilisi küsimusi.
   • arendada praktilisi lahendusi tehisintellekti-põhiste ja andmete visualiseerimise vahendite kasutamiseks personaliseeritud õppes kõrghariduse kontekstis.
   • edendada kõrghariduse õppejõudude ja personali (näiteks juhtkonna, õppejõude, teadlaste, õpidisainerite) digitaalseid ja pedagoogilisi pädevusi õpetamise kohandamisel tehisintellekti-põhiste ja andmete visualiseerimise vahenditega.
   • parandada kvaliteetsete digitaalsete õpivõimaluste pakkumist kõrghariduses.
   • Kõrghariduse õppejõudude ja personali pädevuste paranemine andmete visualiseerimise ja tehisintellekti-põhiste vahendite integreerimisel õpetamisse, hindamisse ja õppijate toetamisse.
   • tööriistakomplekt koos juhiste, juhtumianalüüside ja praktilise kontrollnimekirjaga
   • stsenaariumipõhine koolitus ja selle piloteerimine praktiliste oskuste omandamiseks
   • E-õppe platvorm koos MOOC-ide (Massive Open Online Course), juhendite ja rakendusi demonstreerivate praktiliste näidetega
   • üldine teadlikkus  õpianalüütika ja tehisintellekti rollist hariduses tõuseb kogu Euroopa Liidus
   • projekti komitee loomine
  • LEADER AI toetab osaluspraktikat, luues oluliste huvirühmade komitee, kuhu kuuluvad inimesed kõrghariduse juhtide seast, õppejõud ja personal, akadeemikud, teadlased, õppedisanerid, VKE-d ja haridustehnoloogid. Lisaks otsesele seosele kõrgharidusvaldkonnaga loob projekt sünergia erinevate haridusega seotud valdkondade vahel.

   Projekti kaudu välja töötatavad tööriistad ja metoodikad toetavad ja vastavad kõrgharidusasutuste ja sihtrühmade vajadustele. Tuginedes tugevale uurimismetoodikale, viiakse läbi varajane vajaduste hindamine, millesse kaasatakse võtmeosalejad, et määratleda nende väljakutsed ja vajadused, mida projekti käigus käsitletakse. See aitab konsortsiumil luua uuenduslikke ja kohandatud vahendeid, sealhulgas tööriistakomplekti, mis sisaldab praktilisi juhiseid, näiteks õpidisaini raamistikku ja tehnoloogia kasutamise kontrollnimekirja, mida sihtrühmad saavad kasutusele võtta. Lisaks aitavad stsenaariumide kaudu pakutavad koolitusvõimalused, mis põhinevad autentsetel õppimissituatsioonidel, ja täielik e-õppe ressursside komplekt, sealhulgas MOOC, kõrghariduse töötajatel oma pedagoogilisi ja digitaalseid pädevusi tehisintellekti ja analüütika abil arendada ja isikupärastada.

   Teenides täienduskoolituse nõudmisi, hõlmab koolitus konkreetsete avatud lähtekoodiga tööriistade kasutamist prakikas ja reaalseid teemakohaseid juhtumiuuringuid. Lisaks võib digitaalsete tööriistade demonstreerimine ühel platvormil olla abiks akadeemikutele ja õpetajatele nende igapäevatöös.

  Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2022-1-CY01-KA220-HED-000086763

  Copyright © | Privacy policy